لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مفهوم آموزش

پداگوژی يا «علم تعليم و تربيت» را به‌طور اعم «علم آموزش و پرورش كودكان» و به‌طور خاص «روش آموزش» تعريف كرده‌اند. «آموزش و پرورش» دارای معنای وسيعتری است: اين اصطلاح نه تنها بيانگر خود نهاد، بلكه نتيجه آن و مجموع فرآيندهایی است كه يك شخص را در تمامي ابعاد ذهنی، اخلاقی، جسمانی، زيباشناسی واجتماعی می‌سازد. از نظر تاريخی، آموزش و پرورش قبل از هر نوع تعليم و تربيتی وجود داشته است؛ آموزش و پرورش جزئی از زندگی هر گروه اجتماعی است كه با انتقال فرهنگ خويش شرايط بقای خود را تضمين می‌كند.
از نظر لغوی، «پداگوژی» به اعمال و رفتاری گفته می‌شود كه بزرگسالان روی كودكان اعمال می‌كنند (paida)، درحالی‌كه امروزه آموزش و پرورش روی بزرگسالان نيز اعمال می‌شود؛ آموزش و پرورش سعی دارد از عمل يكسويه مربيان بر فراگيران فراتر رفته و مباحثه‌ای دو جانبه ايجاد كند؛ همچنين آموزش و پرورش بر مفهوم «خودآموزی» كه نشان دهنده تلاش فرد برای خودسازی است، تأكيد می‌كند. وانگهی امروزه در مقابل تأثير وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، راديو و تلويزيون) و محيط كه عاملان تربيت در نظر گرفته می‌شوند، از تأثير مدرسه كاسته شده است.