تب

گزارش آذرماه

 

پایه‌های پیش‌دبستان و اول:

 • بازی‌های پرورشی، پریدن، لی‌لی کردن و دویدن

 

پایه‌هایی دوم و سوم:

 • آموزش تکنیک‌های پایه مانند: پای پهلو، جابه‌جایی و حرکت سریع

 

پایه‌های چهارم و پنجم و ششم:

 • آموزش تکنیک‌های پایه مانند: پای پهلو، جابه‌جایی با توپ
 • آموزش تکنیک‌های پیشرفته مانند: حرکت با نور، جابه‌جایی شناسایی زمین

تب

گزارش آذرماه

 

پیش‌دبستان:

 • روش‌های بازی کردن و رفع اشکال‌ها
 • آموزش کیش و مات وزیر و رخ ـ دو رخ
 • مرور آموزش شاه قلعه و شرایط آن

 

پایه‌ی اول:

 • آموزش شاه و قلعه و شرایط آن
 • روش‌های بازی کردن و رفع اشکال‌ها

 

پایه‌ی دوم:

 • حل کردن انواع مثال‌های کیش دادن
 • روش‌های بازی کردن و رفع اشکال‌ها

 

پایه‌ی سوم:

 • آموزش کیش و مات تک وزیر ـ دو رخ
 • روش‌های بازی کردن و رفع اشکال‌ها

 

پایه‌ی چهارم:

 • بازی کردن و رفع اشکال
 • آموزش آچمز برعکس
 • آموزش ضعف آخر و حل مثال‌های آن

 

پایه‌ی پنجم:

 • روش‌های بازی کردن و رفع اشکال‌ها
 • آموزش آچمز برعکس و حل مثال‌های آن
 • آموزش ضعف آخر و حل مثال‌های آن

 

پایه‌ی ششم:

 • روش‌های بازی کردن و رفع اشکال‌ها
 • آموزش ضعف عرض آخر و حل مثال‌های آن
 • آموزش به دام انداختن مهره‌ها و حل مثال وزیر ـ رخ ـ فیل ـ اسب

گزارش آبان‌ماه

 

پیش‌دبستان:

 • شروع کردن بازی ـ چیدمان صحیح مهره‌ها به‌صورت عملی برای یادگیری بهتر و سریع‌تر چیدمان کردن مهره‌ها
 • پرسش عملی حرکت مهره‌ها
 • بازی کردن و تاکتیک‌های شروع بازی
 • حل عملی انواع کیش دادن

 

پایه‌ی اول:

 • شروع کردن بازی و تمرین چیدمان مهره‌ها به‌صورت عملی
 • پرسش عملی حرکت مهر‌ها
 • بازی کردن و انواع شروع بازی
 • حل مثال عملی انواع کیش دادن

 

پایه‌ی دوم:

 • حل کردن مثال‌های آنپاسان و حمله برخاست
 • بازی کردن و تاکتیک‌های شروع بازی
 • آچمز مطلق و نسبی

 

پایه‌ی سوم:

 • حل مثال‌های حمله دوگانه و حمله برخاست
 • بازی کردن به‌صورت عملی و گرفتن ایرادها
 • آچمز مطلق و نسبی و حل مثال

 

پایه‌ی چهارم:

 • حل مثال عملی حمله دوجانبه و حمله برخاست
 • بازی کردن و گرفتن ایرادها
 • آچمز مطلق و حل مثال

 

پایه‌ی پنجم:

 • حل مثال کیش دوگانه و حمله برخاست
 • بازی کردن و گرفتن ایرادها
 • آچمز مطلق و نسبی و حل مثال‌های آن

 

پایه‌ی ششم:

 • حل مثال حمله دوگانه، حمله برخاست و کیش دوگانه
 • بازی کردن و گرفتن ایرادها
 • آچمز مطلق و نسبی و حل مثال‌های آن
 • آچمز برعکس و حل مثال‌های آن

گزارش مهرماه

 

پیش‌دبستان:

 • شناخت مهره‌های شطرنج و صفحه‌ی شطرنج
 • چیدمان مهره‌های شطرنج
 • آموزش اختصار (نام‌های مهره‌ها) مهره‌های شطرنج و ارزش آن‌ها
 • شروع بازی و حرکات مهره‌ها
 • پرسش مطالب درس داده شده

 

پایه‌ی اول:

 • شناخت مهره‌های شطرنج و صفحه‌ی شطرنج
 • چیدمان مهره‌های شطرنج و حرکات مهره‌ها و شروع بازی
 • پرسش مطالب درس داده شده

 

پایه‌ی دوم:

 • شناخت مهره‌های شطرنج و صفحه‌ی شطرنج
 • چیدمان مهره‌های شطرنج و شروع بازی و حرکات مهره‌ها
 • اختصار مهره‌ها و ارزش مهره‌ها
 • پرسش مطالب درس داده شده

 

پایه‌ی سوم:

 • شناخت مهره‌های شطرنج و صفحه‌ی شطرنج
 • چیدمان مهره‌های شطرنج و شروع بازی و حرکات مهره‌ها
 • اختصار مهره‌ها و ارزش مهره‌ها
 • پرسش مطالب درس داده شده

 

پایه‌ی چهارم:

 • شناخت مهره‌ها و صفحه‌ی شطرنج
 • چیدمان مهره‌ها و ثبت حرکات و شناخت علامت اختصار مهره‌ها
 • حرکت آنپاسان و انواع کیش
 • شروع بازی و تاکتیک‌های بازی
 • پرسش مطالب درس داده شده

 

پایه‌ی پنجم:

 • شناخت مهره‌ها و صفحه‌ی شطرنج
 • چیدمان مهره‌ها و ثبت حرکات و علامت اختصار مهره‌ها
 • انواع کیش دادن و حرکت آنپاسان
 • شروع بازی و تاکتیک‌های بازی
 • پرسش مطالب درس داده شده
 • بازی گروهی

 

پایه‌ی ششم:

 • شناخت مهره‌ها و صفحه‌ی شطرنج
 • چیدمان مهره‌ها و ثبت حرکات و علامت اختصار مهره‌ها
 • انواع کیش دادن و حرکت آنپاسان
 • شروع بازی و تاکتیک‌های بازی
 • پرسش مطالب درس داده شده
 • انجام بازی گروهی