کادر آموزشی


سرکار خانم فلورا خالدیان

آموزگار پایه اول

رزومه

 

 

سرکار خانم زینب جماعتی

آموزگار پایه دوم

رزومه

 

                                                                                                                                                      

                                                                                         سرکار خانم سارا کرمی

                                                                                            آموزگار پایه سوم

                                                                                                     رزومه

 

سرکار خانم محدثه میرزا خانی

آموزگار پایه چهارم

   رزومه

 

 

 

جناب آقای حمید محصل

آموزگارقرآن (پایه چهارم تا ششم)

آموزگار هدیه ها و مطالعات(پایه‌های پنجم و ششم)

     رزومه

 

 

 

سرکار خانم مریم ادیبی

آموزگار فارسی و ریاضی

(پایه های پنجم و ششم)

 

سرکار خانم سعیده خلیلی

آموزگار علوم تجربی

(پایه های  پنجم و ششم )

 

 

 

شهناز امامی

سوپروایزر زبان

رزومه

افسانه جلالی

مربی زبان

 

پریسا ذکاوت

مربی زبان

 

 

آزاده طبیب‌محمودی

مربی زبان

 

 

 

سرکار خانم دو دانگه

مربی زبان

 

 

ندا مشهدی‌رحمن

مربی زبان