مهدی غفاری

آموزگار خط

(پایه‌های دوم تا ششم)

رزومه

الناز دلالت

  آموزگار هنر 

(پایه های پیش دبستان تا دوم)

 رزومه

 حامد صیامی

آموزگار هنر

(پایه های سوم تا ششم)

رزومه

محمد کرمانی

آموزگار مهارت های زندگی

(پایه های پیش دبستان تا ششم)

رزومه

بابک فرزدی

آموزگار تربیت‌بدنی

(پایه های پیش دبستان تا ششم)

رزومه

حسن افجاری

   آموزگار کامپیوتر و مسئول سایت

     (پایه های پیش دبستان تا ششم)

رزومه