سرکار خانم مقیمی

 

  آموزگار هنر 

(پایه های اول تا ششم)

 

 

سرکار خانم دکتر سلیمی

 

آموزگار مهارت های زندگی

(پایه های اول تا ششم)

 

 

سرکار خانم نونهال

   آموزگار کامپیوتر

     (پایه های اول تا ششم)