فعالیتهای کلاسی به شرح ذیل میباشد
پیش: آموزش مفاهیم ریاضی ، علوم ، دست ورزی و زبان آموزی
اول: فعالیت های کلاسی ، ریاضی ،فارسی
دوم: ریاضی ،کار روی عدد های دو رقمی و ساختن عدد با استفاده از کارت
بحث گروهی در مورد روش های دوستی و ساخت کاردستی دوستي

گزارش تصویری