اردوی شهربازی ویژه دوره اول

اردوی شهربازی امیرپارش ویژه دانش آموزان پیش تا سوم.