سفیران بهداشت

سفیران بهداشت در مدرسه در مراقبت از بهداشت فردی دانش آموزان انتخاب شده اند تا دانش آموزان خود در بهداشت نقش مثمر ثمر داشته باشند.

گزارش تصویری