تو همونی هستی که تصمیم می گیری باشی

تو همونی هستی که تصمیم می گیری باشی