برگزاری مسابقه ماشین‌های کنترلی

قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقات ماشین‌های کنترلی:
روز مسابقه یکشنبه مورخ 97/10/23 ساعت 13
جزییات برنامه متعاقبا اعلام می‌شود.
جهت آمادگی بیشتر فیلم زیر را مشاهده نمایید.